תקנון קורסים פאמלי אקזיט בע”מ ח.פ 515947406
הואיל ופאמלי אקזיט בע”מ ח.פ. 515947406 (להלן: “החברה”), מעבירה קורסים ופעילויות בתחום השקעות נדלן, (להלן: “הקורסים”) הוסכם בין הצדדים, כי יפעלו כדלקמן :

1. מהות ההסכם
1.1 מהותו של הסכם זה הוא להסדיר את תנאי הלימוד של הלקוח (“להלן הלקוח”) בקורסים השונים המקוונים באינטרנט,דיגיטליים באינטרנט.
1.2 תקנון זה גובר על כל הסכמה בכתב ו/או סיכום בע”פ ו/או בדרך אחרת בין הצדדים.

2. הקורס הדיגיטלי
החברה מפעילה ו/או משווקת מספר קורסים ופעילויות לימוד שונות במתכונות השונות. הקורסים של החברה מתבצעים באופן מקוון,
דיגיטלי , בתחום השקעות נדלן, באמצעות מצגות לימוד ותרגולים מעשיים לפי הצורך.

3. תוכנית הלימודים
במעמד ההרשמה לקורס , תוצג תוכנית הלימודים . במהלך הקורס תהא החברה רשאית לשנות את תוכנית הלימודים צורת העברת החומרים, מעת לעת וזאת בהתחשב בהתקדמות כלל המשתתפים בהתאם לשינוים בשוק ובמדיות הדיגיטליות ובהתאמה לעדכונים וחידושים מעולם היזמות העסקית לרבות מגבלות טכניות ותפעוליות, על מנת לספק את הקורס על הצד הטוב והעדכני ביותר ללקוח.

4 .מדיניות ביטולים והחזרות
4.1 בכפוף לאמור בהסכם זה, הלקוח רשאי לבטל את הרשמתו עד 14 ימים מיום הרכישה של הקורס על פי חוק הגנת הצרכן תשמ “א-1981 או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ,בהתאמה.
4.2 הודעה על ביטול הקורס של הלקוח תעשה בכתב ותמסר למשרדי החברה באמצעות הודעה אלקטרונית למייל הראשי familyexitil@gmail.com
4.3 התחלת צפייה במדיה המכילה את תכני הקורס בכך חשיפה לכלל המדיה של הקורס, ו/או נוכחות פיזית באחד ממפגשי הקורס, תבטל באופן סופי ומוחלט כל אפשרות לביטול העסקה. למען הסר ספק צפיה בשיעור ראשון ובו תקנון זה אין בכדי לחייב את הלקוח.

5 .זכות קניין רוחני
1.5 .התוכן הכלול בקורסים שיירכשו על ידי הלקוח הינו בבעלות בלעדית
של החברה ואין הלקוח רשאי להעבירו לאף גורם שלישי ו/או לפרסמם
בציבור ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי.
2.5 .החברה תהיה זכאית לשיפוי ו/או פיצוי מלא מאת הלקוח בגין כל הנזקים שיגרמו לה, ישירים ו/ או עקיפים כתוצאה מהפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה מאת הלקוח בכתב.

6 .קורסים מקוונים ודיגיטליים
6.1 הקורס מועבר בפלטפורמה אינטרנטית שמסופקת על ידי ספק חיצוני.
6.2 השימוש במערכת אינטרנטית ללימוד מקוון כוללת מגבלות ותקלות טכניות אשר קשורות ישירות לפלטפורמת הלימוד של הספק החיצוני. החברה אינה מקבלת על עצמה את האחריות לתקלות והמגבלות הטכניות של פלטפורמת הלימוד, אך תפעל כמיטב יכולתה מול הספק להסדרת התקלות השוטפות בהקדם האפשרי .
6.3. בקורסים המקוונים והדיגיטליים ישנן דרישות טכניות (מינימאליות) לאיכות המחשב והאינטרנט בו הלקוח משתמש. באחריותו לוודא את קיומן לפני ההרשמה.

7. מדיניות פרטיות
7.1 עם הרישום, הלקוח נותן את הסכמתו לקבלת תוכן פרסומי. החברה תהיה רשאית לשלוח מידע שיווקי ופרסומי ומידע בדבר שירותיה בדוא”ל, הודעות טקסט ודואר אלקטרוני – בין מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שהחברה תקבל או תעביר לצורך משלוח של צדדים שלישיים.
7.2 באישור תקנון זה, הלקוח מביע את הסכמתו לכך, שבמידה וישתתף בשיעור דיגיטלי בתוכנה ו/או אפליקציה כגון זום ו/או דומה לה, תוכל החברה לעשות שימוש בשיעורים אלו ולפרסמם ככל שתצטרך ולא תהיה לו כל טענה בעניין.

8. משמעת
הלקוח מסכים כי כל הפרה של תקנון זה ו/או כללי האתיקה המקובלים ונהלי החברה בקשר לשימוש בקורסים עלולה להביא להגבלה בשימוש ו/או השהייה של הלקוח מתכני הקורס ו/או הלימודים ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לדיווח לרשויות אכיפת החוק. הלקוח מוותר בזאת על סודיות כלפי החברה וגורמים אלו בכל מקרה בו יפר את תקנות המשמעת.

9. סמכות שיפוט
כל סכסוך הנובע מהסכם זה ידון בלעדית בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

כניסה מהירה באמצעות חשבון גוגל/פייסבוק

או – 
כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה